เยี่ยมชมโครงการ

รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ บ้านในฝัน โครงการ 4 "บ้านสวนทะเลสาบ อุทยานในฝัน"
เจ้าของโครงการ บริษัท นิยมพานิชเรียลเอสเตท จำกัด
ทุนจดทะเบียน 440 ล้านบาท (ชำระเต็ม)
กรรมการผู้จัดการ นางสาวเจนจิรา ศักดาทร
ใบอนุญาตจัดสรร ใบอนุญาตจัดสรรเลขที่ 87/2543, 1/2545, 2/2560
ออกแบบผังโครงการและออกแบบสถาปัตยกรรม นางสาวเจนจิรา ศักดาทร
สถบ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M. ARCH A.S., MIT
วิศวกรโครงการ ดร. บุญเทพ นาเนกรังสรรค์
วิศวกรโครงสร้าง ดร. อภิวัฒน์ โอฬารรัตนชัย
วิศวกรสุขาภิบาล ดร. สุพร คุตตะเทพ
วิศวกรไฟฟ้า นายยิ่งศักดิ์ ศรีมารัตน์
เนื้อที่ของโครงการ มีเนื้อที่ 233-1-37 ไร่
โฉนดที่ดินเลขที่ 11980, 12850, 12902, 12918, 12919, 12962, 13491, 13549, 13553, 13562, 17456, 50187
โดยแบ่งเป็นแปลงย่อยทั้งโครงการ รวม 470 แปลง
(เฟส 1 มี 189 แปลง เฟส 2 มี 121 แปลง)
ที่ตั้งโครงการ ตั้งอยู่ที่ ก.ม. 13+459.533 ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1317 เชียงใหม่-สันกำแพง-ออนหลวย ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
เปิดใหม่ เฟส 3 ที่ดินแปลงงาม ริมทะเลสาบ

การจัดทำสาธารณูปโภค บริษัทได้จัดทำระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ดังนี้
ระบบถนน ถนนสายเมน กว้าง 20 เมตร มีความกว้างผิวจราจร 16 เมตร และทางเท้ายกระดับกว้างข้างละ 2 เมตร
ถนนสายเมนรอง กว้าง 16 เมตร มีความกว้างผิวจราจร 12 เมตร และทางเท้ายกระดับกว้างข้างละ 2 เมตร
ถนนสายรอง กว้าง 12 เมตร มีความกว้างผิวจราจร 8 เมตร และทางเท้ายกระดับกว้างข้างละ 2 เมตร
ถนนสายรองย่อย กว้าง 11 เมตร มีความกว้างผิวจราจร 7 เมตร และทางเท้ายกระดับกว้างข้างละ 2 เมตร
ถนนทุกสายจะได้มีการปลูกต้นไม้บนทางเท้ายกระดับ
ท่อระบายน้ำและการกำจัดน้ำเสีย น้ำเสียจากครัวเรือนจะถูกบำบัดชั้นต้นด้วยระบบถังบำบัดแบบไร้อากาศ ภายในแปลง โดยได้มีการจัดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐานตามแนวถนนทั้งโครงการ พร้อมทั้งได้จัดให้มีบ่อบำบัดน้ำเสียรวม ก่อนระบายสู่ระบบสาธารณะ อีกจำนวน 2 จุด ภายในโครงการ
ระบบไฟฟ้า บริษัทฯ ได้ดำเนินการปักเสา พาดสายไฟฟ้าทั้งแรงสูงและแรงต่ำเข้าในโครงการ เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับแปลง ที่ดินทุกแปลง โดยได้ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ดำเนินการ
ระบบน้ำประปา บริษัทฯ ได้จัดให้มีน้ำประปาโดยเจาะบ่อบาดาลน้ำลึก แล้วนำมาผ่านกระบวนการกรองและบำบัด ซึ่งจะได้น้ำ อุปโภคตามมาตรฐานของทางราชการ ทั้งนี้ได้จัดให้มีท่อจ่ายน้ำผ่านไปยังที่ดินจัดสรรทุกแปลง โดยทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นขอ สัมปทานการจ่ายน้ำประปา ตามระเบียบของกรมโยธาธิการ และได้ยื่นขอรับรองประปาเอกชนจากการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งในอนาคต อันใกล้นี้ จะมีการขยายเขตการจ่ายน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคผ่านบริเวณหน้าโครงการ ซึ่งในเวลานั้น ทางบริษัทฯ จะได้ยื่นขอเชื่อมต่อและโอนระบบประปาเอกชนให้การประปาส่วนภูมิภาคต่อไป โดยทางโครงการได้จัดเตรียมระบบท่อเมน เพื่อเชื่อมต่อ ระบบท่อกับการประปาส่วนภูมิภาคไว้แล้วในขณะนี้
การจัดให้มีบริการสาธารณะ ทางโครงการได้จัดให้มีสวนสาธารณะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจทั้งโครงการ รวม 5 แห่ง เนื้อที่ประมาณ 25-0-43 ไร่ (เฉพาะเฟส 1 จำนวน 1 แห่ง เนื้อที่ 6-1-27.1 ไร่) นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีสวนหย่อมทั้งโครงการ รวม 4 แห่ง เนื้อที่ประมาณ 0-3-95.5 ไร่ (เฉพาะเฟส 1 จำนวน 3 แห่ง) และได้จัดให้มีพื้นที่อันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนอนุบาล 1 แห่ง พื้นที่ประมาณ 1-1-76.8 ไร่
การขออนุญาตจัดสรร บริษัทฯ ได้ยื่นคำขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินต่อกรมที่ดินและกรมที่ดินได้อนุมัติใบอนุญาต จัดสรรที่ดินเลขที่ 87/2543, 1/2545 และ 2/2560 ให้กับโครงการฯ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2543, 19 เมษายน 2545 และ 3 ตุลาคม 2559 ตามลำดับ