รู้จักกับบริษัท

     บริษัทนิยมพานิชเรียลเอสเตท จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 27 มกราคม 2532 โดย เริ่มดำเนินการโครงการ "บ้านในฝัน โครงการ 1" ที่ถนนป่าแดด อำเภอ เมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ 50 ไร่ 2 งาน 21 ตารางวา เปิดการขาย บ้าน พร้อมที่ดิน จำ นวน 136 หลัง ในเดือน พฤศจิกายน 2532 สามารถปิดการขาย ได้ภาย ใน 1 เดือน และทำการโอนให้ ลูกค้าทั้งหมด ภายใน ต้นปี 2534 (ใบ อนุญาตจัดสรรเลขที่ 676/2532)

     ต่อมาในปี 2533 บริษัทฯ ได้ดำเนินการ พัฒนาที่ดินที่ ตำบลแม่เหี่ยะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ 91 ไร่ 1 งาน 51.3 ตารางวา แบ่งเป็นที่ดิน ขาย จำนวน 161 แปลง ใช้ชื่อโครงการว่า "บ้านในฝัน โครงการ 2" และดำเนินการขายบ้านพร้อมที่ ดิน ในปี 2534 สามารถปิดการขายได้ ในปี 2541 บริษัทฯ ขายบ้านพร้อมที่ดินได้ 98 หลัง ที่ดินเปล่า 51 แปลง (ใบอนุญาต จัดสรรเลขที่ 471/2535)

     ในปี พ.ศ. 2538 บริษัทฯ ได้ดำเนินการ เปิดการขาย "บ้านในฝัน โครงการ 3" บนที่ดินต่อเนื่องจากโครงการ 2 เป็นจำนวน 22 ไร่ 92 ตารางวา แบ่งเป็นบ้านพร้อมที่ดิน 78 แปลง ที่ดินเปล่า 1 แปลง และที่ดิน ปลูกสร้าง คอนโดมิเนียมเชิงราบ ความ หนาแน่นน้อย ขนาด 25 ยูนิต สูง 5 ชั้น 1 แปลง สามารถปิดการขายได้ภายใน 6 เดือน และบริษัทฯได้ทยอยสร้างบ้านให้ ลูกค้า ซึ่งมีจำนวน 44 หลัง (ลูกค้าบางราย ซื้อที่ 2-3 แปลง เพื่อปลูกบ้าน 1 หลัง) มี กำหนดส่งมอบบ้านตั้งแต่ปี 2539 ถึง 2540 (ใบอนุญาตจัดสรรเลขที่ 538/2539)

     ในปี 2542 เมื่อวันที่ 24 มกราคม บริษัทฯ ได้เปิดตัวโครงการ ใหม่ของ บริษัทฯ ภาย ใต้ชื่อว่า "บ้านในฝัน โครงการ 4" ที่ บริเวณ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ในเนื้อ ที่ 233 ไร่ 1 งาน 37 ตารางวา ภายใต้ความมุ่งมั่นของเรา ที่จะสร้างสรรค์ อุทยานในฝัน สำหรับ ผู้ต้องการความ สมบูรณ์แบบสำหรับ ที่พัก อาศัย ที่สะดวกสบาย ทั้งใน ด้านการ คมนาคมและสภาพแวด ล้อมที่ดีสำหรับการอยู่อาศัยโดยเฉพาะ