สำนักงานขาย

สำนักงานขาย บ้านในฝัน โครงการ 4
เลขที่ 191 หมู่ 5 ถ. เชียงใหม่-สันกำแพง-ออนหลวย (สายใหม่) ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
โทร 053-129129 โทรสาร 053-129128
E-mail: bannaifan4@gmail.com